小学必背古诗词80首带拼音

时间:2021-04-05 05:13编辑:admin

小学必背古诗词80首带拼音

小学必背古诗词80首带拼音

 bù jiào hú mǎ dù yīn shān

 不 教 胡 马 度 阴 山 。

 27 望天门山 李白

 tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

 天 门 中 断 楚 江 开 ,

 bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

 碧 水 东 流 至 此 回 。

 liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

 两 岸 青 山 相 对 出 ,

 gū fān yí piàn rì biān lái

 孤 帆 一 片 日 边 来 。

 28 山行 杜牧

 tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

 天 门 中 断 楚 江 开 ,

 bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

 碧 水 东 流 至 此 回 。

 liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

 两 岸 青 山 相 对 出 ,

 gū fān yí piàn rì biān lái

 孤 帆 一 片 日 边 来 。

 29 长歌行 汉乐府

 qīng qīng yuán zhōng kuí

 青 青 园 中 葵 ,

 zhāo lù dài rì xī

 朝 露 待 日 晞 。

 yáng chūn bù dé zé

 阳 春 布 德 泽 ,

 wàn wù shēng guāng huī

 万 物 生 光 辉 。

 cháng kǒng qiū jié zhì

 常 恐 秋 节 至 ,

 kūn huáng huā yè shuāi

 焜 黄 华 叶 衰 。

 bǎi chuān dōng dào hǎi

 百 川 东 到 海 ,

 hé shí fù xī guī

 何 时 复 西 归 ?

 shào zhuàng bù nǔ lì

 少 壮 不 努 力 ,

 lǎo dà tú shāng bēi

 老 大 徒 伤 悲 。

 30 绝句 杜甫

 liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ

 两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,

 yī háng bái lù shàng qīng tiān

 一 行 白 鹭 上 青 天 。

 chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě

 窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,

 mén bó dōng wú wàn lǐ chuán

 门 泊 东 吴 万 里 船 。

 31 竹里馆 王维

 dú zuò yōu huáng lǐ

 独 坐 幽 篁 里 ,

 tán qín fù cháng xiào

 弹 琴 复 长 啸 。

 shēn lín rén bù zhī

 深 林 人 不 知 ,

 míng yuè lái xiāng zhào

 明 月 来 相 照 。

 32 梅花 王安石

 qiáng jiǎo shù zhī méi

 墙 角 树 枝 梅 ,

 líng hán dú zì kāi

 凌 寒 独 自 开 。

 yáo zhí bù shì xuǎ

 遥 知 不 是 雪 ,

 wèi yǒu àn xiāng lái

 为 有 暗 香 来 。

 33 石灰吟 于谦

 qiān chuí wàn jī chū shēn shān

 千 锤 万 击 出 深 山 ,

 liè huǒ fén shāo ruò děng xián

 烈 火 焚 烧 若 等 闲 。

 fěn shēn suì gǔ hún bù pà

 粉 身 碎 骨 浑 不 怕 ,

 yào liú qīng bái zài rén jiān

 要 留 清 白 在 人 间 。

 34 九月九日忆山东兄弟 王维

 dú Zài yì xiāng wéi yì kè

 独 在 异 乡 为 异 客 ,

 měi Féng jiā jié bèi sī qīn

 每 逢 佳 节 倍 思 亲 。

 yáo Zhī xiōng dì dēng gāo chù

 遥 知 兄 弟 登 高 处 ,

 biàn Chā zhū yú shāo yì rén

 遍 插 茱 萸 少 一 人 。

 35 七步诗 曹植

 zhǔ dòu rán dòu qí

 煮 豆 燃 豆 萁 ,

 lù chǐ yǐ wéi zhī

 漉 豉 以 为 汁 。

 qí zài fǔ xià rán

 萁 在 釜 下 燃 ,

 dòu zài fù zhōng qì

 豆 在 釜 中 泣 。

 běn shì tóng gēn shēng

 本 是 同 根 生 ,

 xiāng jiān hé tài jí

 相 煎 何 太 急 。

 36 望洞庭刘禹锡

 hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé

 湖 光 秋 月 两 相 和 ,

 tán miàn Wú fēng jìng wèi mó

 潭 面 无 风 镜 未 磨 。

 yáo wàng Dòng tíng shān shuǐ cuì

 遥 望 洞 庭 山 水 翠 ,

 bái yín Pán lǐ yī qīng luó

 白 银 盘 里 一 青 螺 。

 37 惠崇《春江晓景》 苏轼

 zhú wài Táo huā sān liǎng zhī

 竹 外 桃 花 三 两 枝 ,

 chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī

 春 江 水 暖 鸭 先 知 。

 lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn

 蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 ,

 zhèng shì hé tún yù shàng shí

 正 是 河 豚 欲 上 时 。

 38 题西林壁 苏轼

 héng kàn Chéng lǐng cè chéng fēng

 横 看 成 岭 侧 成 峰 ,

 yuǎn jìn Gāo dī gè bù tóng

 远 近 高 低 各 不 同 。

 bù shí Lú shān zhēn miàn mù

 不 识 庐 山 真 面 目 ,

 zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng

 只 缘 身 在 此 山 中 。

 39 乐游原 李商隐

 xiàng wǎn yì bù shì

 向 晚 意 不 适 ,

 qū chē dēng gǔ yuán

 驱 车 登 古 原 。

 xī yáng wú xiàn hǎo

 夕 阳 无 限 好 ,

 zhǐ shì jìn huāng hūn

 只 是 近 黄 昏 !

 40 赠汪伦 李白

 xiàng wǎn yì bù shì

 向 晚 意 不 适 ,

 qū chē dēng gǔ yuán

 驱 车 登 古 原 。

 xī yáng wú xiàn hǎo

 夕 阳 无 限 好 ,

 zhǐ shì jìn huāng hūn

 只 是 近 黄 昏 !

 41 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白

 gù Rén xī cí huáng hè lóu

 故 人 西 辞 黄 鹤 楼 ,

 yān huā sān yuè xià yáng zhōu

 烟 花 三 月 下 扬 州 。

 gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn

 孤 帆 远 影 碧 空 尽 ,

 wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú

 惟 见 长 江 天 际 流 。

 42 塞下曲卢纶

 jín àn cǎo jīng fēng

 林 暗 草 惊 风 ,

 jiāng jūn yè yǐn gōng

 将 军 夜 引 弓 。

 píng míng xún bái yǔ

 平 明 寻 白 羽 ,

 mò zài shí léng zhōng

 没 在 石 棱 中 。

 43 浪淘沙 刘禹锡

 jiǔ qū Huáng hé wàn lǐ shā

 九 曲 黄 河 万 里 沙 ,

 làng táo Fēng bǒ zì tiān yá

 浪 淘 风 簸 自 天 涯 。

 rú jīn Zhí shàng yín hé qù

 如 今 直 上 银 河 去 ,

 tóng dào Qiān niú zhī nǚ jiā

 同 到 牵 牛 织 女 家 。

 44 渔歌子 张志和

 xī sài Shān qián bái lù fēi

 西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,

 táo huā Liú shuǐ guì yú féi

 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。

 qīng ruò Lì lǜ suō yī

 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,

 xié fēng Xì yǔ bù xū guī

 斜 风 细 雨 不 须 归 。

 45 江雪 柳宗元

 qiān Shān niǎo fēi jué

 千 山 鸟 飞 绝 ,

 wàn jìng rén zōng miè

 万 径 人 踪 灭 。

 gū zhōu suō lì wēng

 孤 舟 蓑 笠 翁 ,

 dú diào hán jiāng xuě

 独 钓 寒 江 雪 。

 46 游园不值 叶绍翁

 yīng lián Jī chǐ yìn cāng tái

 应 怜 屐 齿 印 苍 苔 ,

 xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi

 小 扣 柴 扉 久 不 开 。

 chūn sè mǎn yuán guān bù zhù

 春 色 满 园 关 不 住 ,

 yī zhī hóng xìng chū qiáng lái

 一 枝 红 杏 出 墙 来 。

 47 逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿

 rì mò cāng shān yuǎn

 日 暮 苍 山 远 ,

 tiān hán bái wū pín

 天 寒 白 屋 贫 。

 chái mén wén quǎn fèi

 柴 门 闻 犬 吠 ,

 fēng xuě yè guī rén

 风 雪 夜 归 人 。

 48 竹石郑燮

 yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng

 咬 定 青 山 不 放 松 ,

 lì gēn yuán zài pò yán zhōng

 立 根 原 在 破 岩 中 。

 qiān mó wàn jī hái jiān jìn

 千 磨 万 击 还 坚 劲 ,

 rèn ěr dōng xī nán běi fēng

 任 尔 东 西 南 北 风 。

 49 独坐敬亭山 李白

 zhòng niǎo gāo fēi jìn

 众 鸟 高 飞 尽 ,

 gū yún dù qù xián

 孤 云 独 去 闲 。

 xiāng kàn liǎng bù yàn

 相 看 两 不 厌 ,

 zhǐ yǒu jìng tíng shān

 只 有 敬 亭 山 。

 50 枫桥夜泊张继

 yuè luò Wū tí shuāng mǎn tiān

 月 落 乌 啼 霜 满 天 ,

 jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián

 江 枫 渔 火 对 愁 眠 。

 gū sū chéng wài hán shān sì

 姑 苏 城 外 寒 山 寺 ,

 yè bàn zhōng shēng dào kè chuán

 夜 半 钟 声 到 客 船 。

 51 寻隐者不遇 贾岛

 sōng xià wèn tóng zǐ

 松 下 问 童 子 ,

 yán shī cǎi yào qù

 言 师 采 药 去 。

 zhǐ zài cǐ shān zhōng

 只 在 此 山 中 ,

 yún shēn bù zhī chù

 云 深 不 知 处 。

 52 墨梅王冕

 wú jiā xǐ yàn chí tóu shù

 吾 家 洗 砚 池 头 树 ,

 gè gè huā kāi dàn mò hén

 个 个 花 开 淡 墨 痕 。

 bù yào rén kuā hǎo yán sè

 不 要 人 夸 好 颜 色 ,

 zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn

 只 留 清 气 满 乾 坤 。

 53 咏柳贺知章

 bì yù zhuāng chéng yī shù gāo

 碧 玉 妆 成 一 树 高 ,

 wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo

 万 条 垂 下 绿 丝 绦 。

 bù zhī xì yè shuí cái chū

 不 知 细 叶 谁 裁 出 ,

 èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo

 二 月 春 风 似 剪 刀 。

 54 清明杜牧

 qīng míng shí jié yǔ fēn fēn

 清 明 时 节 雨 纷 纷 ,

 lù shàng xíng rén yù duàn hún

 路 上 行 人 欲 断 魂 。

 jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu

 借 问 酒 家 何 处 有 ,

 mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn

 牧 童 遥 指 杏 花 村 。

 55 寒食 韩翃

 chūn chéng wú chù bù fēi huā

 春 城 无 处 不 飞 花 ,

 hán shí dōng fēng yù liǔ xié

 寒 食 东 风 御 柳 斜 。

 rì mò hàn gōng chuán là zhú

 日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 ,

 qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā

 轻 烟 散 入 五 侯 家 。

 56 春日 朱熹

 shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn

 胜 日 寻 芳 泗 水 滨 ,

 wú biān guāng jǐng yī shí xīn

 无 边 光 景 一 时 新 。

 děng xián shí dé dōng fēng miàn

 等 闲 识 得 东 风 面 ,

 wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn

 万 紫 千 红 总 是 春 。

 57 宿建德江 孟浩然

 yí zhōu bó yān zhǔ

 移 舟 泊 烟 渚 ,

 rì mù kè chóu xīn

 日 暮 客 愁 新 。

 yě kuàng tiān dī shù

 野 旷 天 低 树 ,

 jiāng qīng yuè jìn rén

 江 清 月 近 人 。

 58 饮湖上初晴后雨 苏轼

 shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo

 水 光 潋 滟 晴 方 好 ,

 shān sè kōng méng yǔ yì qí

 山 色 空 濛 雨 亦 奇 。

 yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ

 欲 把 西 湖 比 西 子 ,

 dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí

 淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。 59 从军行 王昌龄

 qīng hǎi cháng yún àn xuě shān

 青 海 长 云 暗 雪 山 ,

 gū chéng yáo wàng yù mén guān

 孤 成 遥 望 玉 门 关 。

 huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ

 黄 沙 百 战 穿 金 甲 ,

 bù pò lǒu lán zhōng bù huán

 不 破 楼 兰 终 不 还 。

 60 凉州词 王之涣

 huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān

 黄 河 远 上 白 云 间 ,

 yī piàn gū chéng wàn rèn shān

 一 片 孤 城 万 仞 山 。

 qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ

 羌 笛 何 须 怨 杨 柳 ,

 chūn fēng bù dù yù mén guān

 春 风 不 度 玉 门 关 。

 61 秋浦歌 李白

 bái fà sān qiān zhàng

 白 发 三 千 丈 ,

 yuán chóu sì gè cháng

 缘 愁 似 个 长 。

 bù zhī míng jìng lǐ

小学必背古诗词80首带拼音

 不 知 明 镜 里 ,

 hé chù dé qiū shuāng

 何 处 得 秋 霜 。

 62 商山早行 温庭筠

 chén qǐ dòng zhēng duó

 晨 起 动 征 铎 ,

 kè xíng bēi gù xiāng

 客 行 悲 故 乡 。

 jī shēng máo diàn yuè

 鸡 声 茅 店 月 ,

 rén jì bǎn qiáo shuāng

 人 迹 板 桥 霜 。

 hú yè luò shān lù

 槲 叶 落 山 路 ,

 zhǐ huā míng yì qiáng

 枳 花 明 驿 墙 。

 yīn sī dù líng mèng

 因 思 杜 陵 梦 ,

 fú yàn mǎn huí táng

 凫 雁 满 回 塘 。

 63 芙蓉楼送辛渐 王昌龄

 hán yǔ lián jiāng yè rù wú

 寒 雨 连 江 夜 入 吴 ,

 píng míng sòng kè chǔ shān gū

 平 明 送 客 楚 山 孤 。

 luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn

 洛 阳 亲 友 如 相 问 ,

 yí piàn bīng xīn zài yù hú

 一 片 冰 心 在 玉 壶 。

 64 江南逢李龟年 杜甫

 qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn

 岐 王 宅 里 寻 常 见 ,

 cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén

 崔 九 堂 前 几 度 闻 。

 zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng

 正 是 江 南 好 风 景 ,

 luò huā shí jié yòu féng jūn

 落 花 时 节 又 逢 君 。

 65 滁州西涧韦应物

 dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng

 独 怜 幽 草 涧 边 生 ,

 shàng yǎu huáng lí shēn shù míng

 上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。

 chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí

 春 潮 带 雨 晚 来 急 ,

 yě dù wú rén zhōu zì héng

 野 渡 无 人 舟 自 横 。

 66 乌衣巷 刘禹锡

 zhū què qiáo biān yě cǎo huā

 朱 雀 桥 边 野 草 花 ,

 wū yī xiàng kǒu xī yáng xié

 乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。

 jiù shí wáng xiè táng qián yàn

 旧 时 王 谢 堂 前 燕 ,

 fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā

 飞 入 寻 常 百 姓 家 。

 67 江南春 杜牧

 qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng

 千 里 莺 啼 绿 映 红 ,

 shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng

 水 村 山 郭 酒 旗 风 。

 nán cháo sì bǎi bā shí sì

 南 朝 四 百 八 十 寺 ,

 duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng

 多 少 楼 台 烟 雨 中 。

 68 竹枝词刘禹锡

 yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng

 杨 柳 青 青 江 水 平 ,

 wén láng jiāng shàng chàng gē shēng

 闻 郎 江 上 唱 歌 声 。

 dōng biān rì chū xī biān yǔ

 东 边 日 出 西 边 雨 ,

 dào shì wú qíng què yǎu qíng

 道 是 无 晴 却 有 晴 。

 69 秋夕杜牧

 yín zhú qiū guāng lěng huà píng

 银 烛 秋 光 冷 画 屏 ,

 qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng

 轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。

 tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ

 天 阶 夜 色 凉 如 水 ,

 zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng

 坐 看 牵 牛 织 女 星 。

 70 赠花卿 杜甫

 jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn

 锦 城 丝 管 日 纷 纷 ,

 bàn rù jiāng fēng bàn rù yún

 半 入 江 风 半 入 云 。

 cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu

 此 曲 只 应 天 上 有 ,

 rén jiān néng dé jǐ huí wén

 人 间 能 得 几 回 闻 。

 71 题临安邸 林升

 shān wài Qīng shān lóu wài lóu

 山 外 青 山 楼 外 楼 ,

 xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū

 西 湖 歌 舞 几 时 休 。

 nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì

 暖 风 熏 得 游 人 醉 ,

 zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu

 直 把 杭 州 作 汴 州 。

 72 朝天子?咏喇叭 王磐

 lǎ bā suǒ nà

 喇 叭 , 唢 呐 ,

 qǔ ér xiǎo qiāng ér dà

 曲 儿 小 , 腔 儿 大 。

 guān chuán wǎng lái luàn rú má

 官 船 往 来 乱 如 麻 ,

 quán zhàng nǐ tái shēn jià

 全 仗 你 抬 身 价 。

 jūn tīng le jūn chóu

 军 听 了 军 愁 ,

 mín tīng le mín pà

 民 听 了 民 怕 ,

 nǎ lǐ qù biàn shén me zhēn gòng jiǎ

 哪 里 去 辨 什 么 真 共 假 ?

 yǎn jiàn de chuī fān le zhè jiā

 眼 见 的 吹 翻 了 这 家 ,

 chuī shāng le nà jiā

 吹 伤 了 那 家 ,

 zhǐ chuī de shuǐ jìn é fēi bà

 只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 !

 73 示儿陆游

 sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng

 死 去 元 知 万 事 空 ,

 dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng

 但 悲 不 见 九 州 同 。

 wáng shī běi dìng zhōng yuán rì

 王 师 北 定 中 原 日 ,

 jiā jì wú wàng gào nǎi wēng

 家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

 74 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游

 sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi

 三 万 里 河 东 入 海 ,

 wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān

 五 千 仞 岳 上 摩 天 。

 yí mín lèi jìn hú chén lǐ

 遗 民 泪 尽 胡 尘 里 ,

 nán wàng wáng shī yòu yī nián

 南 望 王 师 又 一 年 。

 75 菩萨蛮?书江西造口壁 辛弃疾

 yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ

 郁 孤 台 下 清 江 水 ,

 zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi

 中 间 多 少 行 人 泪 。

 xī běi wàng cháng ān

 西 北 望 长 安 ,

 kě lián wú shù shān

 可 怜 无 数 山 。

 qīng shān zhē bù zhù

 青 山 遮 不 住 ,

 bì jìng dōng liú qù

 毕 竟 东 流 去 。

 jiāng wǎn zhèng chóu yú

 江 晚 正 愁 余 ,

 shān shēn wén zhè gū

 山 深 闻 鹧 鸪 。

 76 夏日绝句 李清照

 shēng dāng zuò rén jié

 生 当 作 人 杰 ,

 sǐ yì wéi guǐ xióng

 死 亦 为 鬼 雄 。

 zhì jīn sī xiàng yǔ

 至 今 思 项 羽 ,

 bù kěn guò jiāng dōng

 不 肯 过 江 东 。

 77 泊船瓜州 王安石

 jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān

 京 口 瓜 洲 一 水 间 ,

 zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān

 钟 山 只 隔 数 重 山 。

 chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn

 春 风 又 绿 江 南 岸 ,

 míng yuè hé shí zhào wǒ huán

 明 月 何 时 照 我 还 ?

 78 闻官军收河南河北 杜甫

 jiàn wài hū chuán shōu jì běi

 剑 外 忽 传 收 蓟 北 ,

 chū wén tì lèi mǎn yī shāng

 初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。

 què kàn qī zǐ chóu hé zài

 却 看 妻 子 愁 何 在 ,

 màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng

 漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。

 bái rì fàng gē xū zòng jiǔ

 白 日 放 歌 须 纵 酒 ,

 qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng

 青 青 作 伴 好 还 乡 。

 jì cóng bā xiá chuán wū xiá

 即 从 巴 峡 穿 巫 峡 ,

 biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng

 便 下 襄 阳 向 洛 阳 。

 79 春夜喜雨 杜甫

 hǎo yǔ zhī shí jié

 好 雨 知 时 节 ,

 dāng chūn nǎi fā shēng

 当 春 乃 发 生 。

 suí fēng qián rù yè

 随 风 潜 入 夜 ,

 rùn wù xì wú shēng

 润 物 细 无 声 。

 yě jìng yún jù hēi

 野 径 云 俱 黑 ,

 jiāng chuán huǒ dú míng

 江 船 火 独 明 。

 xiǎo kàn hóng shī chù

 晓 看 红 湿 处 ,

 huā zhòng jǐn guān chéng

 花 重 锦 官 城 。

 80 己亥杂诗 龚自珍

 jiǔ zhōu Shēng qì shì fēng léi

 九 州 生 气 恃 风 雷 ,

 wàn mǎ qí yīn jiū kě āi

 万 马 齐 喑 究 可 哀 。

 wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu

 我 劝 天 公 重 抖 擞 ,

 bù jū yī gé jiàng rén cái

 不 拘 一 格 降 人 才 。

小学必背古诗词80首带拼音

原文地址:http://www.ilzbaby.com/wdpy/5563.html

文章来源: http://www.ilzbaby.com

上一篇:小学生数字谜语

下一篇:没有了